Contactpersonen

Soms wordt iemand in de school geconfronteerd met ongewenst gedrag. We leggen graag uit hoe we in deze gevallen te werk gaan, en hoe je onze contactpersonen kunt bereiken.

Ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Bij Het Veldhuis is dit Petra Bos. Els luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt jou of jullie eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in een eventuele klachtenprocedure.

Het traject

De route voor het bespreekbaar maken van een probleem ziet er als volgt uit: je meldt eerst het probleem bij de leerkracht van je kind. Komen jullie samen niet tot een goede oplossing, neem dan contact op met Petra Zij verwijst je door naar de directie, het bestuur of een externe contactpersoon. Heb je vragen over het indienen van een klacht of de klachtenroute? Neem dan contact op met Petra en mail naar icp.veldhuis@wijs-utrecht.nl

Wil je graag een externe partij betrekken bij de gesprekken? De externe contactpersoon van Het Veldhuis is Joop Hoogendoorn. Mail: ext.vertr.persoon@gmail.com of tel: 06-43032083.

Anti-pesten

Wanneer er sprake is van pestgedrag op school schakelt de interne contactpersoon de hulp van onze anti-pestcoördinator (APC) in. Dit is bij Het Veldhuis Maaike van Zanten. Zij gaat bij een melding van pestgedrag in gesprek met de leerkracht van de betreffende groep om deze van de juiste handvatten te voorzien om zo binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Ze betrekt ook ouders bij het traject. Na de interventie blijft de APC op de achtergrond actief.

Maaike is bereikbaar op info.veldhuis@wijs-utrecht.nl.

Wil je ons anti-pestprotocol graag inzien? Dat kan hier