Ziekmelden en verlof aanvragen

Is je kind ziek of wil je het om een andere reden afmelden? Dat kan als volgt via de app van Social Schools:

 • Ga naar 'Kinderen' in het menu
 • Selecteer ‘Snel naar’ en vervolgens ‘Absentie melden’
 • Onder ‘Mijn kinderen’ klik je op ‘Absenties’ en vervolgens op ‘Absentie melden’

Gegevens invullen

Bij het melden van een absentie ben je verplicht een aantal zaken in te vullen:

 • de naam van het kind;
 • de reden van de afwezigheid (ziekte, te laat, doktersbezoek, tandarts etc.);
 • de eerste dag van de absentie, de datum en tijd;
 • het einde van de absentie, de datum en tijd (afhankelijk van de reden ben je verplicht ook een eindtijd in te geven. Bij ziekte is dat soms moeilijk in te schatten en kun je de eindtijd open laten);
 • het moment op de dag waarop het kind absent is gemeld (vooral bij afwezigheid wegens ziekte).

Na het versturen van de absentie worden de leerkracht van de groep van je kind en de administratie van school geïnformeerd.

Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Dit betekent dat het op elke doordeweekse dag naar school gaat. Bij gewichtige omstandigheden kunnen gezinnen extra (buitengewoon) verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalige gezins- of familiesituaties die buiten de wil of invloed van de ouders of het kind liggen. Voor meer informatie over de leerplicht en verlof, verwijzen we je graag naar de website van de Rijksoverheid.

Een aanvraag voor verlof kun je doen via de app van Social Schools. Zorg dat je bent ingelogd op de app via app.socialschools.eu

 • Ga naar ‘Mijn kinderen’.
 • Selecteer een van je kinderen, waarna je op zijn, haar of hun leerlingpagina belandt. Klik hier op ‘Verlof aanvragen’.
 • Je kunt nu ook andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen.
 • Klik op ‘Aanvragen’.

 

Verlof en verzuim

Verzuim anders dan ziekte wordt wettelijk gezien als buitengewoon verlof en moet officieel en ruim van te voren aangevraagd worden bij de schoolleiding.

Voor het toekennen van verlof is de schoolleiding verplicht zich te houden aan de regels die zijn opgesteld door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

Het RBL ziet er op toe dat ouders hun kinderen alleen thuis houden als daar een goede reden voor is. Vakanties, uitstapjes of andere activiteiten met leerplichtige kinderen moeten in de schoolvakanties gepland worden.

De leerplichtwet kent een aantal uitzonderingen voor extra verlof:

Verlof voor religieuze verplichtingen:

Het verlof geldt alleen voor de dag waarop het kind de plicht moet vervullen. Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het buitenland te vieren mag niet gehonoreerd worden.

Verlof voor vakantie onder schooltijd:

U heeft alleen recht op extra verlof voor vakantie wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:

- Een verlofaanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directeur   van de school.

- Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd.

- De directeur van de school beoordeelt of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

- Het moet worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie 2 weken aaneengesloten verlof kan worden genomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.

- De vakantie mag nooit langer duren dan 10 schooldagen.

- De vakantie mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

- Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.

Verlof voor gewichtige omstandigheden:

In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden:

- Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren, bijvoorbeeld een trouwkaart) 

 - Bruiloft in Nederland maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet worden, anders    1 schooldag. 

- Bruiloft in het buitenland maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.

- Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof

- Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren, bijvoorbeeld een rouwkaart)   

- bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen   

- bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen   

- bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag   

- Als uitvaart in het buitenland plaatsvindt, maximaal 5 schooldagen

- 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag.

- Een gewichtige omstandigheid naar oordeel van de directeur. De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen).

Geen reden tot toekennen van verlof zijn:

- Familiebezoek in het buitenland

- Verjaardagen en kroonjaren

- Goedkope tickets/vakantie accommodatie in het laagseizoen

- Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.

- De situatie dat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte

- Samen reizen- Wereldreis / verre reis

- Compensatie niet op vakantie kunnen door Coronavirus

*Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht).

Tot en met tien schooldagen verlof aanvragen?

U kunt verlof aanvragen via Social Schools. Dit doet u door in Social Schools bij het kopje ‘mijn kinderen’ verlof aan te vragen. De melding komt binnen bij de directie. De directie laat u via Social Schools weten of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. Verlof voor gewichtige omstandigheden zoals een huwelijk/huwelijksjubileum wordt alleen goedgekeurd als u een bewijs kunt aanleveren (zoals een uitnodiging of een huwelijksakte). Het bewijs stuurt u op naar info.veldhuis@wijs-utrecht.nl onder vermelding van de naam van het kind waarvoor u verlof aanvraagt. 

Meer dan tien dagen verlof aanvragen?

In dat geval beoordeelt het RBL uw verzoek. Een aanvraagformulier vindt u op hun website.