Missie en visie

Onze missie

Op Het Veldhuis verzorgen we kennisrijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf. We werken hard aan het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden; dat is ons vak, daar zijn we goed in dat doen we graag. Activiteiten buiten de dagelijkse lesstof kiezen we zorgvuldig en deze krijgen een logische plek in ons (meerjaren)programma. De kinderen van Het Veldhuis zijn doorzetters: ze raken gemotiveerd door de succeservaringen die ze opdoen en stromen met een brede kennis uit naar het voortgezet onderwijs op een voor hen passend niveau.

Onze visie   

We maken bewuste keuzes als het gaat om leren, het organiseren van het leren, professionaliseren en veranderen. We geloven in de kracht van onze medewerkers en in het verschil dat zij kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen. We leggen je graag uit hoe onze visie concreet vorm krijgt:

Leren 

Bij Het Veldhuis is kennis de basis van het leren, waarna de vaardigheden volgen. We werken evidence-informed: we baseren ons op wetenschappelijk onderzoek en we doen wat aantoonbaar werkt. Om de kinderen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun langetermijngeheugen opslaan. We houden dan ook rekening met de werking van onze hersenen en zo geven we ons onderwijs zo effectief mogelijk vorm.

In ons onderwijs richten wij ons op drie ontwikkelgebieden:

  • Kwalificatie (het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden)
  • Burgerschapsvorming (ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger)
  • Persoonlijk leiderschap (persoonsvorming, hoe kan ik regie uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling?)
Organiseren van het leren

Als het aan ons ligt, begint leren met het opdoen van kennis. De leerkrachten van Het Veldhuis leggen hun focus bij het verzorgen van goed onderwijs en het overbrengen van kennis. Ze doen dit van groep 1 tot en met 8 volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI). De leerkracht activeert, betrekt alle kinderen voortdurend bij de instructie, controleert en stelt bij. Op deze manier verloopt het leerproces van het kind zo effectief mogelijk. Leraren houden elkaar scherp door regelmatig bij elkaar te observeren en feedback te geven op elkaars manier van werken. We vinden het heel belangrijk deze instructie goed in de vingers te hebben, omdat we zo alle kinderen gelijke en optimale kansen bieden.

Bij de overgang naar voor- of naschoolse opvang en voortgezet onderwijs zien we toe op een natuurlijk en vloeiend verloop van de ontwikkelingslijn van het kind. We vinden het belangrijk goed contact te onderhouden met deze externe partners, want we werken niet allemaal op dezelfde manier. Ook met ouders gaan we gedurende de basisschooltijd het contact en de samenwerking aan: zij zijn een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het kind. Ouders zijn ervaringsdeskundig als het om hun kind gaat en wij zijn de onderwijsprofessionals.

Professionaliseren

Als lerende organisatie willen we onszelf altijd verbeteren. Aan vernieuwingen en veranderingen met betrekking tot onze manier van werken gaat onderzoek vooraf: we lezen, leren en ontwikkelen om de beste onderwijsprofessional uit onszelf te halen. Zo staan we in topvorm voor de groep! Onze professionele cultuur kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid en een actieve en onderzoekende houding. De kwaliteit van ons onderwijs, de medewerkers en de schoolleiding meten we aan de hand van gevalideerde instrumenten.

Veranderen

De lat ligt hoog bij Het Veldhuis. We houden onze visie actueel en veranderen en verbeteren samen. We werken structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen in leerteams met onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Ook samenwerkingen met externe partijen gaan we graag aan om ons curriculum verder te verrijken.