Medezeggenschapsraad

De MR is een inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR van Het Veldhuis bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De MR vergadert ongeveer één keer per 6 à 7 weken en heeft als taak openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen in school. Ook de veiligheid, gezondheid en het welzijn van iedereen die zich in de school bevindt, vormen belangrijke thema’s voor de MR.

Voor veel besluiten heeft de school of het schoolbestuur instemming of advies nodig van de MR, voordat deze wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen en hierover advies uitbrengen.

Dit zijn de leden van de MR:

Ouders

  • Dimitri Gilissen (voorzitter)
  • Mariëlle Schutten
  • Joost Hordijk

Leerkrachten

  • Susan Vervat
  • Lisa Opentij
  • Nancy de Groot

Heb je een vraag voor de MR? Stuur dan een e-mail naar mr.veldhuis@wijs-utrecht.nl.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vormt, samen met het bestuur, het overlegorgaan van Stichting Wijs!, waar het beleid van de stichting wordt getoetst. Over een aantal thema's heeft de GMR instemmingsrecht, over andere geeft zij adviezen. In ieder geval wordt de GMR over alles wat speelt binnen de stichting goed geïnformeerd.

De GMR houdt zich onder andere bezig met de volgende zaken:

  • het beleid met betrekking tot de organisatie van de stichting
  • wijziging van financieel beleid
  • regels op het gebied van veiligheid en de gezondheid (Arbobeleid)
  • het personeelsbeleid

Verder heeft de GMR met betrekking tot allerlei andere onderwerpen adviesbevoegdheid, bijvoorbeeld als het gaat om het beleid rond onderhoud van de scholen. Ook bewaakt ze de naleving van afspraken over personeelsbeleid. Als lid van de GMR lever je een bijdrage aan de continuïteit van de scholen en de stichting.