Laatste nieuws COVID-19

Update 18 februari 2022

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag vergaande versoepelingen van de Corona-maatregelen aangekondigd. We willen vooropstellen dat we erg blij zijn met de ruimte die geboden wordt en met alle mogelijkheden die dit met zich meebrengt! Hierbij lichten we toe wat dit voor ouders, de kinderen en voor ons onderwijs betekent. Hierbij maken we onderscheid tussen maatregelen die vanaf maandag 21 februari gelden of veranderen en de maatregelen die vanaf maandag 7 maart (na de krokusvakantie) gelden of veranderen.
 
Vanaf maandag 21 februari
 • Kinderen die besmet raken met het Coronavirus mogen na 5 dagen uit quarantaine/isolatie, op voorwaarde dat zij 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Alle richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en looproutes komen te vervallen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we weer groepsdoorbroken activiteiten en vieringen kunnen organiseren en dat excursies weer mogelijk zijn.
 • Ouders en externen zijn weer welkom in de school. De 1,5 meter afstand blijft nog wel gehandhaafd. Om die reden kunnen we ouders helaas nog geen toegang geven tot de school aan het begin van de schooldag. De oudergesprekken van volgende week vinden nog online plaats zodat deze voor alle ouders dezelfde vorm kennen.
 • Kinderen die jarig zijn kunnen ook niet-voorverpakte traktaties uitdelen, maar mogen niet de klassen rond. ❖ Kinderen met Corona-gerelateerde klachten blijven thuis; het dringende advies is om hen te (laten) testen. Kinderen die niet getest zijn kunnen weer naar school wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn. Kinderen die recent (binnen 8 weken na een Corona-besmetting) klachten krijgen hoeven niet getest te worden.
 • Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 blijven een mondkapje dragen wanneer zij zich door de school bewegen. Als zij aan hun tafeltje zitten mag het mondkapje af.
 • Voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8 geldt het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen. Wij blijven de komende periode zelftesten beschikbaar stellen
Vanaf maandag 7 maart
 • Volwassenen hoeven in de school geen 1,5 meter afstand tot andere volwassenen meer in acht te nemen. Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
 • Ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 4 zijn aan het begin van de schooldag van harte welkom in de school om hun kind weg te brengen. Zij nemen afscheid bij de deur van het klaslokaal.
 • Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hoeven geen mondkapje meer te dragen in de school.
We hopen iedereen hiermee een zo overzichtelijk mogelijk beeld te hebben gegeven van de geldende en veranderende maatregelen in de komende periode. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan gerust even contact met ons op, we helpen u graag!

 


Update 19 januari 2022

De aanpassingen in het Coronabeleid zijn, voorzover van toepassing op het primair onderwijs, vertaald naar nieuwe protocollen. Er zijn 2 wijzigingen en we vinden het belangrijk om die met u te delen:

 • Quarantaine na nauw contact met een besmet persoon is niet nodig als iemand een boosterprik van minimaal 1 week oud heeft of korter dan 8 weken geleden Corona heeft gehad EN iemand klachtenvrij is.
 • Het advies voor zowel kinderen uit de groepen 6 t/m 8 en onderwijspersoneel is om geen stoffen of zelfgemaakte mondkapjes te gebruiken maar alleen nog wegwerpmondkapjes.

We zijn blij met deze aanpassingen omdat dit de inzetbaarheid van onze medewerkers vergroot en we Corona hiermee hopelijk makkelijker buiten de deur kunnen houden.


Update 4 januari 2022

Allereerst wensen wij u en uw gezin een heel goed en mooi 2022 toe! Hopelijk heeft u, ondanks de huidige maatregelen, de kerstvakantie goed en vooral ook gezellig kunnen doorbrengen en is iedereen gezond in uw omgeving.
 
Gisteren kregen we het goede nieuws dat we open kunnen op maandag 10 januari. We kijken er naar uit om alle kinderen weer te ontvangen op school. De basisregels van voor de kerstvakantie blijven van kracht:
 • Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Jonge kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald.
 • Kinderen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten blijven thuis en laten zich testen of komen pas weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn;
 • Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen het dringende advies twee keer per week een zelftest te (laten) doen, ook als zij geen klachten hebben.
 • Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 dragen in de school een mondkapje, behalve wanneer zij zich in hun eigen klaslokaal bevinden.
Aanvullend op de basisregels zullen wij in de school gaan werken met looproutes in de gangen en zullen we de pauzetijden verder spreiden. Op deze manier willen we het virus zo min mogelijk kans geven op verspreiding.

Update 1 december 2021
Allereerst willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te spreken naar alle ouder(s)/verzorger(s) en extern betrokkenen van Het Veldhuis. De maatregelen volgen elkaar snel op, we communiceren daardoor veel en niet alle maatregelen zijn “leuk” of kunnen rekenen op begrip. Via collega-scholen en social media krijgen we de nodige signalen van ouders die met onbegrip en soms zelf boos reageren richting de school. Gelukkig is dat niet het geval op Het Veldhuis. De reacties die we krijgen zijn zonder uitzondering constructief en met waardering voor het werk dat het team momenteel verzet. Vrijwel iedereen houdt zich aan de nieuwe en meest recente maatregelen. Dat helpt enorm om de gemeenschappelijke taak die ouders, externen en school hierin hebben, goed vorm te geven. Dank daarvoor!
 
Maandagavond heeft de PO-Raad haar nieuwe protocol gepubliceerd. Wij hebben dat vertaald naar ons schoolbeleid en delen hieronder de relevante aspecten uit ons beleid:
 • We adviseren ouders dringend om bij het halen en brengen van de kinderen 1,5 meter afstand van anderen in acht te nemen. Het advies om alleen jonge kinderen naar school te laten brengen door één ouder blijft van kracht. Kinderen komen dus zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Kinderen uit de groepen 6,7 en 8 dragen een mondkapje in de school en op het schoolplein. Alleen tijdens het buiten spelen en als kinderen op hun eigen plek in de klas zitten hoeft er geen mondkapje te worden gedragen. Let op: dit is dus een aanscherping van het eerdere mondkapjes-advies.
 • Leerkrachten en ondersteuners hoeven op school geen afstand te houden van de kinderen, met uitzondering van het bewegingsonderwijs. Tijdens de gym- en spellessen houden we zoveel als mogelijk afstand van de kinderen.
 • Het team werkt zoveel mogelijk thuis. Daardoor zijn we soms wat minder goed bereikbaar, we vragen hierbij om uw begrip. Per mail zijn we altijd goed bereikbaar en ons algemene nummer wordt in principe altijd opgenomen tijdens kantooruren.
 • Tenslotte merken we dat er hier en daar onduidelijkheid is over het zogenaamde “snottebellenbeleid”. Kinderen met Corona-gerelateerde klachten komen niet naar school, het dringende advies is om hen te laten testen bij de GGD (een zelftest volstaat dus niet). Met een negatieve testuitslag is uw kind weer welkom op school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten testen bij de GGD, dan is hij/zij weer welkom op school als er minimaal 24 uur geen klachten meer zijn.
We kunnen ons voorstellen dat alle maatregelen verwarring oproepen en dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Heeft u vragen over de maatregelen en de uitwerking hiervan op uw kind/uw gezin? Neemt u dan gerust contact met ons op, we adviseren u graag!

Update 27 november 2021

Soms volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Gisteren hebben we een aantal nieuwe maatregelen gedeeld en werden er nog meer maatregelen aangekondigd waarvan er een aantal betrekking hebben op het primair onderwijs. Deze maatregelen zullen door de PO-Raad worden verwerkt in een nieuw protocol dat naar verwachting begin volgende week beschikbaar wordt gesteld. Dit protocol zullen wij vertalen naar ons schoolbeleid en hieruit voortkomende wijzigingen zullen we zo snel mogelijk delen. Vanaf vandaag (maandag 29 november) gelden al de volgende maatregelen op school:

 • Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Jonge kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald.
 • Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen het dringende advies twee keer per week een zelftest te (laten) doen, ook als zij geen klachten hebben. Ouders zijn verantwoordelijk voor het besluit tot, de aanschaf van en de afname van het testen.
 • Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 dragen in de school een mondkapje, behalve wanneer zij zich in hun eigen klaslokaal bevinden. Ouders van de betreffende kinderen zijn hier gisteren al door ons over geïnformeerd en hebben het dringende advies gekregen om ervoor te zorgen dat de kinderen altijd minimaal 2 mondkapjes bij zich hebben.
 • Het zogenaamde snottebellenbeleid is aangepast: kinderen tot 12 jaar met gezondheidsklachten blijven thuis. Er geldt bovendien een dringend advies om deze kinderen te laten testen. Met een negatieve testuitslag kan het kind vervolgens weer naar school. Wordt een kind niet getest, dan blijft het thuis totdat het 24 uur geheel klachtenvrij is.
 • Wanneer een kind om Corona-gerelateerde redenen afwezig wordt gemeld, dan starten wij binnen 24 uur het thuisonderwijs op. Kinderen volgen per dag, op een vast tijdstip, één instructie via Meet. Daarnaast maken kinderen zelfstandig verwerkingstaken uit hun werkboeken en schriften (voor kleuters wordt per periode een werkboekje samengesteld op basis van de leerdoelen in de betreffende periode). De materialen die het kind nodig heeft kunnen, na schooltijd en op afspraak, worden opgehaald op school.

In de komende weken wordt er wederom een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van zowel kinderen, ouders als ons team. Daarbij is het belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken, we hebben elkaar immers nodig om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. We hebben er begrip voor dat de rek er bij velen uit is en dat de maatregelen soms lastig te begrijpen en na te leven zijn. Desondanks doen wij een beroep op u allemaal om u aan de maatregelen te houden en de school op die manier een zo veilig en gezond mogelijke plek te laten zijn, zowel voor de kinderen als voor ons team.


Update 26 november 2021

Opnieuw en helaas hebben we te maken met een verdere aanscherping van de Corona-maatregelen, volgend op een nieuw protocol van de PO-Raad. Deze maatregelen gaan per direct in. Mogelijk volgen er na de persconferentie van vanavond nieuwe maatregelen die relevant zijn voor het primair onderwijs. In dat geval informeren we u hier zo snel als mogelijk over.

De belangrijkste gevolgen van het nieuwe protocol voor ouder(s)/verzorger(s) zijn:

 1. Ouder(s)/verzorger(s) hebben helaas geen toegang meer tot de school.
 2. Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) vinden in alle gevallen digitaal plaats.
 3. Externen die betrokken zijn bij het onderwijsproces (bijvoorbeeld ambulant begeleiders, stagiaires en invallers) zijn welkom onder schooltijd, met inachtneming van de basisregels.
 4. Externen die niet betrokken zijn bij het onderwijsproces (bijvoorbeeld onderhoudsmedewerkers) krijgen alleen in dringende gevallen en na schooltijd toegang tot de school. Zij nemen de basisregels in acht en dragen een mondkapje.

Update 17 november 2021

Zoals u weet zijn de landelijke Corona-maatregelen weer verder aangescherpt na de forse stijging van de besmettingen. Deze aanscherping heeft ook consequenties voor onze school.Hieronder zetten we de nieuwe maatregelen op school uiteen. Deze maatregelen gaan per direct in.
 
Onderwijs
 1. We blijven zoveel mogelijk fysiek onderwijs geven maar beperken de contacten tussen klassen onderling. Dit houdt in dat we niet meer groepsdoorbroken zullen werken in de school (voor buitenspelen gelden vooralsnog geen beperkingen). Dit besluit heeft consequenties voor bijvoorbeeld de organisatie van de Veldfuif. Daarnaast betekent het dat we klassen niet verdelen over andere klassen bij afwezigheid van een leerkracht.
 2. Kinderen die jarig zijn mogen natuurlijk uitdelen; alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Kinderen kunnen niet meer de klassen rond.
 3. Over de organisatie van de vieringen van Sinterklaas en Kerst zijn we in nauw overleg met de Oudervereniging. We doen onze uiterste best om deze vieringen zo gezellig en sfeervol mogelijk te maken voor alle kinderen en hebben er alle vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. Voor Kerst werken we meerdere scenario’s uit; uiterlijk 16 december besluiten we voor welk scenario we kiezen. Natuurlijk informeren we u daar zo snel mogelijk over.
Aanwezigheid ouder(s)/verzorger(s) in de school
 1. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zo min mogelijk in de school. Aan het begin en einde van de schooldag staan ouder(s)/verzorger(s) achter het hek van het schoolplein, daar wordt afscheid genomen van de kinderen en worden de kinderen weer verwelkomd.
 2. Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken en kan een gesprek fysiek op school plaatsvinden.
 3. Ouder(s)/verzorger(s) die in de school komen desinfecteren hun handen bij binnenkomst, dragen een mondkapje en houden 1,5 meter afstand van andere volwassenen.
We willen de schoolomgeving zo veilig en gezond mogelijk houden voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en teamleden. Dat lukt alleen als iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en we ons allemaal aan de maatregelen houden. Een veilige en gezonde schoolomgeving maakt dat we zoveel mogelijk kinderen op school kunnen verwelkomen en we ons fysieke onderwijs zo veel als mogelijk doorgang kunnen laten vinden. En dat is in het belang van ons allemaal!
 

Update 8 november 2021

De laatste weken kunnen we er helaas niet meer omheen; het coronavirus is weer in rap tempo aan een opmars bezig. Naar aanleiding van de maatregelen die in de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn aangekondigd, hebben wij in kaart gebracht wat dit voor Het Veldhuis betekent. Hoe kunnen wij een veilige en gezonde leer- en werkomgeving behouden voor onze leerlingen en ons team? En hoe kunnen we het geven van fysiek onderwijs zo goed als mogelijk waarborgen? Ook het leraren- en invallerstekort is nog steeds aan de orde van de dag. Dit betekent dat we de komende maanden wellicht vaker dan ons lief is een klas thuis zullen moeten laten.

In het verlengde van de maatregelen die per 6 november zijn afgekondigd, gelden op Het Veldhuis vanaf maandag 8 november (opnieuw) de volgende maatregelen:

 • We willen u vragen uw kind(eren) alleen naar school te brengen. Ook geldt weer dat u uw kind(eren) tot aan het hek kunt brengen. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Kinderen van de bovenbouw wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen naar school te komen, om de drukte bij het halen en brengen zoveel mogelijk te beperken. Voor het ophalen/naar huis gaan geldt hetzelfde.
 • Houd 1.5 meter afstand bij het naar school brengen en ophalen van uw kind(eren).
 • Fysieke afspraken op school kunnen door blijven gaan. Ouder(s)/verzorger(s) dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd en er wordt 1.5 meter afstand gehouden van andere volwassenen.

Wij betreuren het dat we deze maatregelen weer moeten instellen, maar hopen desondanks op uw begrip en medewerking. Door (her)invoering en opvolging van deze regels, hopen wij onze deuren voor iedereen open te kunnen houden en op een gezonde manier onderwijs te kunnen blijven bieden. Door deze verantwoordelijkheid samen te nemen, dragen we bij aan het gezamenlijke belang, namelijk de schoolgang van de kinderen.

Blijf gezond en zorg met elkaar, voor elkaar!


Update 20 september 2021
 

Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij een besmetting. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de groep naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel.

Wanneer er bij ons een besmetting wordt gemeld, nemen wij altijd contact op met de GGD om de situatie te bespreken. De GGD besluit op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een corona besmetting op school. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren dat de hele klas in quarantaine gaat.

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving:Bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten geldt het dringende advies voor zowel leerlingen als leerkrachten om zich laten testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine. Onderwijspersoneel hoeft vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden

Wij zijn blij dat de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school.