Plusklas


 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we van start gegaan met de Plusklas. Er is een plusklasleerkracht aangesteld voor 2 dagen per week voor de middenbouw en de bovenbouw. De Plusklas is bedoeld als aanvulling op het aanbod in de klas. In de klas compacten en verrijken we de lesstof. In de Plusklas bieden we hoogbegaafde leerlingen extra uitdaging (filosoferen, werken aan projecten, creatief denken). Bovendien kunnen kinderen met min of meer dezelfde denkwijze elkaar ontmoeten en met elkaar samen werken. De plusklasleerkracht kan ook begeleiding bieden bij het 'leren leren'. De groepsleerkracht en de plusklasleerkracht maken samen een plan met doelen waaraan gewerkt wordt. Zij zullen geregeld overleg voeren over de voortgang. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor zijn leerlingen en voert de oudergesprekken. 
 
In de Plusklas is plek voor 12-15 kinderen uit groep 4, 5 en 12-15 kinderen uit groep 6, 7 en 8. Later in het jaar vallen de kinderen uit groep 8 weg (zie stukje junioracademie) en komt er plek voor nieuwe kinderen, o.a. uit groep 3. Als onderzoek of signalering uitwijst dat er sprake is van kenmerken van hoogbegaafdheid screenen de intern begeleiders de aangemelde leerlingen. Zo nodig wordt een DHH ingevuld of worden de leerlingen door getoetst op Cito begrijpend lezen en rekenen. In het laatste geval kijken we of de voorsprong van de leerling 1 ½ jaar is. Deze kinderen komen in principe in aanmerking voor de Plusklas. Regelmatig evalueren we of alle kinderen in de Plusklas op hun plek zitten, of zij voldoende van het aanbod kunnen profiteren of dat een andere aanpak nodig is.


Junioracademie 
Leerlingen in groep 8 die extra uitdaging kunnen gebruiken krijgen naast de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas ook de mogelijkheid om naar de Junioracademie te gaan. In samenwerking met het Leidsche Rijn College krijgen deze leerlingen een 'extra' vak per week aangeboden. De lessen op de Junioracademie daagt leerlingen uit door stof aan te bieden van een hoog niveau en worden gegeven door experts uit een bepaald vakgebied. Het Veldhuis heeft goede ervaringen met de samenwerking met de Junioracademie en is een mooie aanvulling op ons eigen aanbod aan leerlingen in groep 8 die meer uitdaging aankunnen.