Visie

Het Veldhuis heeft een visie ontwikkeld en beschreven aan de hand van een visie op vier deelgebieden:
 
  • Visie op leren: hoe werkt leren?                                                                    
  • Visie op leren organiseren: hoe kunnen we dit leren organiseren?
  • Visie op professionaliteit: wat verwachten we van een professional?
  • Visie op veranderen: hoe kunnen we de organisatie hierin veranderen?
Visie op leren
Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Kennis is de basis van het leren, waarna we de kennis verbinden aan vaardigheden. Om onze leerlingen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun lange termijn geheugen opslaan. Wij als professional moeten rekening houden met hoe onze hersenen werken en hoe je je onderwijs zo effectief mogelijk vormgeeft. Wij blijven onszelf continu ontwikkelen aan de hand van wat de wetenschap hierover zegt.
 
In het leren richten wij ons op drie doeldomeinen:
  • Kwalificatie (het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden).
  • Burgerschapsvorming (ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger).
  • En persoonlijk leiderschap (persoonsvorming, hoe kan ik regie uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling).  
 
Visie op leren organiseren
De leerkracht is de kern van goed onderwijs. Een effectieve didactische aanpak hierbij is essentieel. Binnen Het Veldhuis gebruiken alle leerkrachten dezelfde didactische aanpak bij het aanleren van kennis en vaardigheden, namelijk het expliciete directe instructiemodel (EDI). EDI is een bewezen aanpak om de effectiviteit van onze lessen te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle kinderen. Het ophalen van voorkennis, het stellen van een helder lesdoel en het geven van een duidelijke instructie zijn van essentieel belang. Na de instructie checkt de leerkracht door het stellen van gerichte vragen welke leerlingen het lesdoel behaald hebben en welke leerlingen nog extra ondersteuning of (leer)tijd nodig hebben. ICT wordt gebruikt als ondersteunend middel om effectief te leren.
 
Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs neer te zetten is een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat van belang. Er heerst op school een klimaat van rust, regelmaat en structuur. Er is een eenduidige aanpak voor straffen, corrigeren en belonen. We werken nauw samen met ouders, waarbij we overlegmomenten en informatiebijeenkomsten organiseren, waardoor het kind zicht het beste kan ontwikkelen. 
 
Op Het Veldhuis maken de leerkrachten gebruik van elkaars kwaliteiten. Een aantal periodes per jaar werken we in blokken van 6 weken thematisch. Hierbij krijgen de leerlingen een aantal middagen onderwijs in circuitvorm. De leerkrachten dragen op school gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen. 
 
Visie op professionaliteit
Het Veldhuis is een lerende organisatie, waarbij de leerkrachten samenwerken in leerteams. In leerteams staat continu het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs centraal. We doen dit door middel van collectief actieonderzoek, het verzamelen van data en wetenschappelijke artikelen worden bestudeerd. Leerkrachten professionaliseren zich continu. Er wordt intensief samengewerkt, o.a. door het gezamenlijk maken van lessen (Lesson Study), waarbij elkaars ontwikkeling gestimuleerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten. We spreken dezelfde taal en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, passend bij de doelen van de organisatie.
 
Visie op veranderen
Als lerende organisatie zijn wij continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen). Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt.Verandering vindt vooral plaats door professionalisering. Leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. We zorgen voor een stabiele basis met duidelijke regels en afspraken in de school. Hierdoor is er tijd en ondersteuning voor alle professionals om te leren en continue ontwikkeling te realiseren.