Het Veldhuis

Hier kan een kind alles leren!
Op Het Veldhuis hebben wij het vertrouwen dat alle kinderen alles kunnen leren. Dit betekent dat met gerichte instructie en voldoende oefening een kind in aanleg alles kan leren.
 
High Performing School
Het Veldhuis is volop in ontwikkeling tot een High Performing School (HPS). Er wordt ingezet op de vijf pilaren van een High Performance Organisation (HPO) (De Waal, 2009). We werken met elkaar aan de verbetering van zowel organisatie- als onderwijskwaliteit. We doen dit op basis van een verzameling van gedegen internationaal wetenschappelijk onderzoek naar hoe de beste scholen op de wereld hun leerlingen ook aantoonbaar het best mogelijke onderwijs bieden. Dat onderzoek geeft ons richting en inzicht in welke zaken er echt toe doen.
 
In iedere sector zijn er oganisaties die langdurig beter presteren dan vergelijkbare organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat deze organisaties zich kenmerken door 5 factoren:
  1. Hoge kwaliteit van Management
  2. Hoge kwaliteit van medewerkers
  3. Openheid & actiegerichtheid
  4. Langetermijngerichtheid
  5. Continue verbetering
Leerkracht centraal
De leerkracht is de kern van goed onderwijs. Een effectieve didactische aanpak hierbij is essentieel! Binnen Het Veldhuis gebruiken alle leerkrachten dezelfde didactische aanpak bij het aanleren van kennis en vaardigheden, namelijk het expliciete directe instructiemodel (EDI). EDI is een bewezen aanpak om de effectiviteit van onze lessen te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het ophalen van voorkennis, het stellen van een helder lesdoel en het geven van een duidelijke instructie zijn van essentieel belang. Na de instructie checkt de leerkracht door het stellen van gerichte vragen welke leerlingen het lesdoel behaald hebben en welke leerlingen nog extra ondersteuning of (leer)tijd nodig hebben. ICT wordt gebruikt als ondersteunend middel om effectief te leren.
 
Veilige basis voor kinderen
Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs neer te zetten, is een veilig en vetrouwd pedagogisch klimaat van belang. Er heerst op school een klimaat van rust, regelmaat en structuur. Er is een eenduidige aanpak voor belonen en corrigeren. We stimuleren positief gedrag zo veel als mogelijk. We werken nauw samen met ouders, waarbij we overlegmomenten en informatiebijeenkomsten organiseren, waardoor het kind zich het beste kan ontwikkelen.
 
Modern klassikaal onderwijs
Op Het Veldhuis geven we modern klassikaal onderwijs. Onze leerinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen, zodat er doelgericht wordt lesgegeven. We differentiëren niet in het aanbod, maar voldoen aan de instructiebehoeften van de leerling. Wij gebruiken een kennisrijk curriculum en hebben actuele methoden die voldoen aan de kerndoelen.
 
Kennisoverdracht
Op Het Veldhuis staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In het leren richten we ons op volgende doeldomeinen:
  • Burgerschapsvorming: onze leerlingen ontwikkelen zich op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger met normen en waarden die passen bij onze cultuur.
  • Persoonlijk leiderschap: de leerlingen leren dat en hoe zij regie kunnen uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en deelname aan de samenleving.